Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ (онлайн споразумение):
за продажба на артикули в електронния магазин Snowracer.info

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. „МИСТО-БГ” ЕООД с ИН по ЗДДС BG 175190251 (наричано по-нататък за краткост и „Дружеството”) е търговско дружество, което предлага за продажба стоки, наричани по-нататък за краткост „стоки на Дружеството”. Настоящите Общи условия уреждат реда и начина за продажба на стоки на Дружеството, общо наричани по-нататък за краткост „артикули”, в електронния магазин Snowracer.info (наричан по-нататък за краткост „електронния магазин”).

Чл. 2. „Клиент на електронния магазин” (наричан по-нататък за краткост „клиент”) е всяко физическо или юридическо лице, което извършва фактически действия в електронния магазин, насочени към покупката на такива артикули.

Чл. 3. (1) Заплащане на извършваните покупки в електронния магазин се осъществява алтернативно и само по един от следните начини:
1. при доставка, посредством наложен платеж с ППП;
2. авансово, чрез банков превод
(2) Дружеството си запазва правото да използва и други начини за заплащане или да ограничи начините за заплащане на осъществяваните покупки за част от предлаганите артикули.

Чл. 4. Дружеството потвърждава направената от клиента поръчка посредством изпращане на електронно писмо на посочения от клиента в електронния формуляр за доставка електронен адрес.

Чл. 5. Доставката на поръчаните артикули се извършва посредством куриерска фирма до адрес за доставка, който клиентът е посочил в работни дни между 9.00 и 18.00 часа.

ЦЕНИ
Чл. 6. (1) Цените на артикулите са посочени на интернет страницата, в която се съдържа информацията за конкретния артикул. Цените са посочени в български лева с включен ДДС.
(2) Дружеството си запазва правото да променя цените на артикулите по всяко време. Когато плащането се извършва чрез банков превод, при потвърдена от страна на Дружеството поръчка, цената на конкретния/те артикул/и по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това съгласно член 11 по-долу срок.

Чл. 7. (1) Обявената цена за доставка на артикулите на Дружеството е посочена в български лева с включен ДДС и се отнася за доставяне на територията на Република България на 1 (един) артикул в рамките на една поръчка.
(2) Обявената цена за доставка на специални пакети от артикулите на Дружеството е посочена в български лева с включен ДДС и се отнася за доставяне на територията на Република България само на съответните артикули в съответната пакетна оферта, в рамките на една поръчка.
(3) Дружеството си запазва правото да променя цените за доставка по всяко време. При потвърждаване на поръчка от страна на Дружеството цената за доставка по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това срок.

Чл. 8. Общата стойност на поръчката включва сумата от цените на поръчаните артикули и цената за доставка.

СРОКОВЕ
Чл. 9. (1) Изпращането на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 3 (три) работни дни от момента на потвърждаване на направената от клиента поръчка, когато заплащането се извършва с наложен платеж с ППП.
(2) Изпращането на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 3 (три) работни дни от момента на постъпването на дължимата сума по банковата сметка на Дружеството, когато заплащането се извършва чрез банков превод.

Чл. 10. Доставката на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 3 (три) работни дни от момента на изпращането й, съгласно графика за обслужване на куриерската фирма, доставяща поръчката.

Чл. 11. При заплащане на извършваните в електронния магазин покупки чрез банков превод, клиентът следва да заплати дължимата сума в срок до 3 (три) работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството. Ако в срока по предходното изречение по банковата сметка на Дружеството не постъпи дължимата по конкретна поръчка сума, Дружеството приема, че клиентът се отказва от поръчката, и анулира поръчката на основание „неполучен превод”.

ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИТЕ АРТИКУЛИ
Чл. 12. Клиентът е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни: име и фамилия на клиента или на лицето, което ще получи доставката, точен адрес за доставка, включващ: улица, номер (при наличие на такива и блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, община, област, телефон и e-mail за обратна връзка.

Чл. 13. Абонатът може да посочи като „адрес за доставка” единствено адрес на територията на Република България. Дружеството не приема поръчки, в които е посочен адрес за доставка извън територията на Република България.

Чл. 14. Дружеството си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е крайно отдалечен или стойността на поръчката спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована. В такъв случай, ако по конкретната поръчка вече е било извършено заплащане от страна на клиента, Дружеството за своя сметка възстановява на клиента заплатената сума.

Чл. 15. При доставка на повредени или дефектни артикули Дружеството за своя сметка възстановява на клиента конкретния повреден или дефектен артикул. За целта клиентът следва незабавно след получаване на доставката да отправи рекламация на електронен адрес office@snowracer.info или на телефон 0884176920, като посочи естеството на повредата или дефекта и номера на товарителницата, с която е била доставена пратката. Ако е необходимо, Дружеството може да изиска и друга информация, касаеща конкретния повреден или дефектен артикул, която клиентът е длъжен да предостави.

Чл. 16. (1) Дружеството не носи отговорност за забавяне на доставката или неполучаването на същата при непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на клиента.
(2) При липса на лице, което да получи пратката в работно време на посочения от клиента адрес за доставка, Дружеството полага всички усилия да се свърже с клиента на посочения от клиента телефон за контакт. Ако такава връзка не може да бъде осъществена, тъй като клиентът не отговаря на позвъняванията или телефонът е изключен, както и при некоректно посочен от клиента телефонен номер, за доставянето на пратката се процедира съгласно правилата и условията на куриерската фирма за доставка на пратки.

ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ АРТИКУЛИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 17. В срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставяне на пратката, клиент, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има право да върне закупените от електронния магазин артикули. За целта е необходимо да са налице следните условия:
1. артикулът да не е използван, да бъде с ненарушена цялост, без наранявания, одрасквания или външни повреди, както и опаковката на артикула да бъде в добър търговски вид;
2. разходите за доставката на поръчката до адреса на клиента и от адреса на клиента до офиса на „МИСТО-БГ” ЕООД, а именно: ул. Варна №3, 1309 София, посредством същата куриерска фирма, която е извършила доставката до адреса на доставка, са за сметка на клиента;
3. клиентът да информира Дружеството за желанието си да върне артикулите, като изпрати електронно писмо на адрес office@snowracer.info или позвъни на телефон 0884176920.

Чл. 18. Дружеството полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиентите, станали му известни при предоставяне на услугите-предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за личните данни на клиентите единствено и само за целите, предвидени в тези Общи условия и в законодателството на Република България.

Чл. 19. Дружеството си запазва правото по всяко време да извършва промени в тези Общи условия. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на интернет сайта Snowracer.info и не се отнасят за потвърдени поръчки, сключени преди този момент.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.08.2015 г.

София, 01.08.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ (съгласно ЗЕТ и ЗЗП):
Комисия за защита на потребителите
Адрес: София 1000, пл. “Славейков” № 4A, етаж 3, 4 и 6
телефон: 02-9802524
факс: 02-9884218
гореща линия: 070011122
уеб сайт: www.kzp.bg
Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при on-line покупки

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, булевард “Витоша” № 18
телефон: 02-9356113
факс: 02-9807315
уеб сайт: www.cpc.bg

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, булевард „професор Цветан Лазаров” № 2
телефон: 02-9402046
факс: 02-9403640
уеб сайт: www.cpdp.bg

Онлайн платформа за решаване на спорове
ОРС

ЗА ВРЪЗКА С НАС:
Телефон: 0884-176920
e-mail: office@snowracer.info
Viber: +359884176920
Skype: misto-bg
Google Talk: mistobg
Адрес за пощенска кореспонденция: София 1309, ПК 62